Gondola Postcard

gondola at Mount Snow

Courtesy of Mount Snow